Kontraktsbetingelser

Table of Contents

Generelle vilkår CrossFit Finnsnes

Generelt

Medlemmet og eventuelt andre besøkende er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å utføre aktivitet på treningssenteret, både i organisert og uorganisert form. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.

Varighet og opphør

Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt, og vil ha bindingstid tilsvarende lengden på kontrakten (1 mnd, 3 mnd, 6 mnd), og deretter en måneds oppsigelsestid. Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingstiden. Oppsigelsen må skje skriftlig eller ved oppmøte direkte.

Endringer i avtale

CrossFit Finnsnes har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. CrossFit Finnsnes forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved endring i medlemsavgiften utover dette, skal medlemmet varsles minimum en måned før prisjusteringen trer i kraft.

Frys av medlemskap

Avtale om frys av medlemskapet må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Bruddet må være på minimum én måned og maksimalt tre måneder. Godkjente grunner er sykdom, barselpermisjon, studier/arbeid utenbys. Avbruddsperioden legges til på slutten av medlemskapet.

Dersom frys av medlemskap skal kunne innvilges av helsemessige årsaker må medlemmet dokumentere grunnen med en utfyllende legeattest. Legeattest må beskrive hva som gjør at medlemmet ikke er i stand til å benytte seg av senterets tilbud om fysisk aktivitet, samt angi varigheten.

Rabatter

Ved inngåelse av en rabattert treningskontrakt (student, bedrift, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk, og uten ytterligere varsel, kunne justeres til ordinær pris i henhold til gjeldende prisliste etter eventuell bindingstid. Medlemmet er selv ansvarlig for å fremvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover eventuell bindingstid.

Medlemskort og legitimasjon

CrossFit Finnsnes benytter en app for å åpne døren ved ubemannet åpningstid. Tilgang krever aktivt medlemskap. Appen er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Overtredelse av dette punktet anses som vesentlig mislighold av kontrakten, og medfører en plikt for medlemmet til å betale et gebyr til CrossFit Finnsnes tilsvarende 6 måneders medlemsavgift.

Betalingsbetingelser

Medlemmet skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter i henhold til CrossFit Finnsnes til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift om bindingstid avtales. Medlemskapet betales til avtalt tidspunkt hver måned, for eksempel slik at betaling i mai dekker medlemsavgift i mai.

Medlemmer som har inngått treningskontrakt med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro, repeterende kortbetaling eller andre lignende ordninger), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling.

Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav.

Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso.     

Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil CrossFit Finnsnes kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

Oppbevaring av personlige gjenstander skjer på eget ansvar. Dette gjelder også tap eller skade på klær og personlige eiendeler.
Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.

Overvåkning

Senterets kan være kameraovervåket for å hindre misbruk av nøkkelkort og annen ureglementert adgang. Kameraovervåkningen blir utført i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning,

Force Majeure. Lovvalg. Tvisteløsning

CrossFit Finnsnes er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor CrossFit Finnsnes sin kontroll, og som CrossFit Finnsnes ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).
Treningskontrakten er underlagt norsk lov.
Tvister mellom medlemmet og CrossFit Finnsnes skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler.

Helse og Trening

Våre instruktører er spesialister på trening av friske personer og du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene med oss. Opplysninger du oppgir i forbindelse med treningen behandles konfidensielt. Har du skader eller plager som kan ha innvirkning på din trening så er det viktig at du opplyser oss om dette. Det er opp instruktøren å vurdere om hun/han har den kompetansen som er nødvendig for å utføre en forsvarlig trening ut fra informasjonen som blir gitt. Kunde er selv ansvarlig for sin egen helse. Kunde må kontakte sin lege eller annen primærhelsetjeneste ved usikkerhet rundt sin egen helse.